Cao-lonen sterker gematigd dan loonkosten

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de cao-lonen met 1,8 procent gestegen. In 2003 was de loonstijging nog gemiddeld 2,8 procent. Sinds 1996 is de cao-loonstijging niet meer zo laag geweest. De stijging van de loonkosten nam echter minder snel af. Dit was het gevolg van hogere werkgeverspremies voor pensioen en werkloosheid.

Cao-loonstijging boven nullijn

In het Najaarsakkoord hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties opgeroepen in de nieuwe cao’s voor 2004 geen loonsverhogingen op te nemen. Doordat in een aantal cao’s al eerder afspraken zijn gemaakt, resulteerde nog een cao-loonstijging van 1,8 procent tussen het eerste kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2004.

Cao-loonstijging, 1992-2004

Cao-loonstijging, 1992-2004

Er is niet veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eenmalige beloningen af te spreken in plaats van structurele loonsverhogingen. De cao-lonen inclusief bijzondere beloningen zijn evenveel gestegen als de cao-lonen exclusief bijzondere beloningen. Per saldo zijn de bijzondere beloningen dus onveranderd gebleven.

Loonkosten werkgevers

De loonkosten van een bedrijf bestaan uit bruto lonen en de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekeringen. De laatste omvatten onder meer de werkgeverspremies voor pensioen, vut, werkloosheid, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Gemiddeld zijn de loonkosten voor een werknemer ongeveer een kwart hoger dan het bruto loon van de werknemer.

Contractuele loonkosten stijgen 3 procent

De contractuele loonkosten zijn de laatste jaren sterker gestegen dan de cao-lonen. Zowel in 2002 als 2003 lag de loonkostenstijging 0,6 procent hoger dan de cao-loonstijging. In het eerste kwartaal van 2004 kwam de loonkostenstijging met 3 procent zelfs 1,2 procent hoger uit. Met name door de hogere werkgeverspremies voor pensioen en werkloosheid bleef de matiging van de loonkosten beperkt.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

De loonkostenstijging was het grootst bij de cao-sector overheid. Zowel in 2002 als in 2003 stegen de contractuele loonkosten in deze cao-sector 1,5 procent meer dan bij de particuliere bedrijven. In het eerste kwartaal van 2004 was dit verschil kleiner. Toen stegen de loonkosten bij de overheid 3,8 procent, tegen 2,9 procent bij particuliere bedrijven.

Han van den Berg

Bron: StatLine

Eerste uitkomsten Contractuele loonkosten