Groei werkloosheid bij allochtonen iets sterker

In 2003 is de werkloosheid sterk gestegen. Onder allochtonen groeide zij iets sterker dan onder autochtonen. Van de niet-westers allochtone beroepsbevolking was in 2003 ruim 14 procent werkloos. Vooral onder Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen nam de werkloosheid relatief snel toe.

Iets sterkere stijging onder niet-westerse allochtonen

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is in 2003 gestegen naar 14 procent. In 2002 was dit ruim 10 procent en in 2001 nog 9 procent. Onder autochtonen groeide de werkloosheid in die twee jaar met ruim 1 procentpunt tot 4 procent. De werkloosheid onder allochtonen is daarmee iets sneller gestegen. Onder westerse allochtonen nam de werkloosheid van ruim 4 procent in 2001 toe naar bijna 7 procent.

Werkloosheid 15–64 jarigen naar herkomstgroepering

Werkloosheid 15-64 jarigen naar herkomstgroepering

Vooral toename bij Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen

De werkloosheid nam niet onder alle groepen niet-westerse allochtonen even sterk toe. Vooral onder Turken, Marokkanen en Antillianen/Arubanen was sprake van een sterke stijging. Van hen was in 2003 circa een op de zes van de beroepsbevolking werkloos. In 2001 was dit nog ongeveer een op de elf. Binnen de groep niet-westerse allochtonen hadden Surinamers een relatief lage werkloosheid: een op de tien zat in 2003 zonder werk. De werkloosheid onder Surinamers was daarmee echter nog altijd tweemaal zo hoog als gemiddeld.

Werkloosheid niet-westerse allochtonen van 15–64 jaar

Werkloosheid niet-westerse allochtonen van 15-64 jaar

Toename bij eerste en tweede generatie allochtonen

De grote stijging van de werkloosheid in de periode 2001–2003 gold zowel voor de eerste als de tweede generatie allochtonen. In 2003 was 15 procent van de eerste generatie niet-westerse allochtonen werkloos. In 2001 was dit nog minder dan 9 procent. Bij de tweede generatie is de werkloosheid gestegen van 9 naar bijna 13 procent. Ook bij de westerse allochtonen groeide de werkloosheid zowel bij de eerste als de tweede generatie.

Werkloosheid 15–64 jarigen naar herkomst en generatie

Werkloosheid 15-64 jarigen naar herkomst en generatie

Sabine Lucassen

Bron: StatLine