Nederland telt 100 duizend rokers minder

De tabaksconsumptie in ons land lag in 2002 behoorlijk lager dan een aantal jaren geleden. Dit komt vooral doordat het percentage rokers is teruggelopen. In 2002 telde Nederland ongeveer 100 duizend rokers minder dan in 1995.

Bevolking en rokers

Bevolking en rokers

Minder rokers

In 1995 waren er 4,5 miljoen rokers onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Dit betekent dat toen bijna 36 procent van de mensen in deze bevolkingsgroep rookte.

Het rookgedrag is in de daaropvolgende jaren iets veranderd. Het aantal rokers bedroeg in 2002 nog 4,4 miljoen, 100 duizend minder dan in 1995. Het percentage rokers nam in deze periode met 2 procentpunten af tot bijna 34 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder. Het aantal mensen in deze bevolkingsgroep nam tegelijkertijd toe met ruim 500 duizend personen tot 12,9 miljoen.

Jaarconsumptie van tabaksartikelen

Jaarconsumptie van tabaksartikelen

Minder consumptie

Met de belastingsticker die op elk pakje tabak zit, is een goed inzicht te verkrijgen in de binnenlandse tabaksconsumptie. Hieruit blijkt dat de consumptie van vooral kerftabak (shag en pijptabak) in de periode 1995–2002 met bijna 15 procent is afgenomen. Bij sigaretten is de afname slechts 2 procent. Alleen de consumptie van sigaren nam in deze periode met ruim 20 procent toe. De sigarenmarkt beslaat echter nog geen procent van de totale tabaksconsumptie in Nederland.

Per saldo daalt de binnenlandse consumptie van tabak met ruim 8 procent. Het binnenlands gebruik van tabak daalde hiermee sneller dan het aantal rokers. De gemiddelde roker consumeerde dus ook minder tabak dan in 1995.

Ontwikkeling volume binnenlandse productie, consumptie en export

Ontwikkeling volume binnenlandse productie, consumptie en export

Meer productie en export

Het beeld aan de productiezijde van de tabaksindustrie geeft een andere ontwikkeling te zien. Het volume (de omvang) van de productie steeg tussen 1995 en 2002 met ruim 10 procent. Dit betekent dat de exportmarkt van tabaksproducten steeds belangrijker is geworden. Het volume van de export van tabaksproducten lag in 2002 bijna 40 procent boven het niveau van 1995.

Cees Maas

Bron: StatLine