1,3 miljoen mensen doen opleiding voor volwassenen

De deelname aan onderwijs voor volwassenen lag in 2002 op bijna 14 procent. Dat betekent dat 1,3 miljoen mensen een opleiding doen. Het gaat daarbij om mensen tussen de 15 en 64 jaar die geen student of scholier meer zijn.

Lichte toename van korte opleidingen

In 2002 gaven 1,3 miljoen mensen aan in de vier weken voor enquêtering een opleiding gevolgd te hebben. Daarvan deden er 711 duizend een lange opleiding (met een duur van ten minste zes maanden) en 589 duizend een korte opleiding. Er is in de periode 1995-2002 een lichte stijging in de deelname aan korte opleidingen en een lichte daling bij lange opleidingen.

Deelname aan volwassenenonderwijs naar leeftijd, 2002

Deelname aan volwassenenonderwijs naar leeftijd, 2002

Hoe ouder, hoe minder cursussen

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de belangstelling voor cursussen af. Onder de twintig jaar nemen meer dan twee op de tien niet-studenten deel aan een cursus of opleiding. Boven de vijftig is het minder dan een op de tien. Met name voor de lange opleidingen bestaat een sterke samenhang met leefijd.

Werk belangrijkste reden voor opleiding

De motivatie is in overgrote mate gerelateerd aan betaald werk: 85 procent gaf aan dat de cursus van belang is voor het krijgen of verrichten van werk. Van de werkzame beroepsbevolking deed 16 procent een opleiding. Dit is twee keer zoveel als onder de niet-beroepsbevolking. Onder werklozen is het aandeel dat een opleiding van zes maanden of langer volgt met 9 procent het hoogst.

Deelname volwassenenonderwijs 15-64-jarigen naar arbeidsmarktpositie, 2002

Deelname volwassenenonderwijs 15-64-jarigen naar arbeidsmarktpositie, 2002

Bij financiële dienstverlening meeste cursussen

Er bestaat verschil in deelname tussen bedrijfstakken. Het meest aan opleiding deden mensen werkzaam in de financiële en zakelijke dienstverlening en de overheid (inclusief de kwartaire sector). In de industrie en de handel en horeca werden minder vaak cursussen gevolgd.

Deelname volwassenenonderwijs naar bedrijfstak, 2002

Deelname volwassenenonderwijs naar bedrijfstak, 2002

De richting van de gevolgde opleidingen is al een aantal jaren vrijwel hetzelfde. De meeste belangstelling bestaat voor talen, automatisering en management. Bijna een op de drie krijgt studieverlof van de werkgever, gemiddeld 4,5 uur per week. En in de helft van de gevallen hoeft degene die de cursus volgt de kosten niet zelf te betalen.

Max van Herpen