Biologische landbouw groeit als kool

In tien jaar tijd is het grondareaal van de biologische landbouw bijna verdrievoudigd. In 1990 was 7 500 hectare grond in gebruik voor biologische landbouw, in 1999 is dit gegroeid tot ruim 21 500 hectare. Daarmee neemt deze vorm van landbouw iets meer dan 1% van het totale landbouwareaal in beslag. Ten opzichte van 1998 nam het areaal met bijna 10% toe. Vooral het areaal grasland breidde flink uit, terwijl de oppervlakte van biologisch geteelde akkerbouwgewassen afnam.

Biologische landbouw

Biologische landbouw

De toename van de biologische landbouw is voor een groot deel het gevolg van de omschakeling van een aantal melkveehouders naar de biologische productiemethode. Veehouderijbedrijven met graasdieren gebruiken 60% van de biologische landbouwgrond. Het betreft hier voornamelijk grasland waarop koeien, schapen en geiten grazen.

Biologische boeren hielden in 1999 zo’n 10 400 melkkoeien. Dat is 0,6% van het totaal aantal melkkoeien. Gemiddeld werden op een biologisch bedrijf 43 melkkoeien gehouden. In de gangbare landbouw lopen op een gemiddeld melkveebedrijf iets meer dan 50 melkkoeien.

Biologische landbouw per type gewas

Biologische landbouw per type gewas

Het areaal akkerbouwgewassen dat in 1999 op biologische wijze beteeld is, is ten opzichte van 1998 met 5% afgenomen. Dit heeft te maken met het zeer natte najaar van 1998. Hierdoor is de inzaai van wintergranen ernstig bemoeilijkt.

In de glastuinbouw is het areaal biologisch geteelde gewassen fors gestegen (+72%) ten opzichte van 1998. Bij de tuinbouw in de open grond is de biologische productiewijze tussen 1998 en 1999 met 18% toegenomen.

Cor Pierik