Waterleidingbedrijven beheren 21 000 ha natuur

In 1997 beheerde driekwart van de waterleidingbedrijven natuurterreinen. Al deze bedrijven waren tevens waterwinningbedrijven.

Onder beheer van natuurterreinen vallen de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van de ecologische of landschappelijke waarde van natuurterreinen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het begeleiden van de ontwikkeling van flora en fauna of van zandverstuivingen en om het beperken van de toegankelijkheid. De kosten en inkomsten van activiteiten die samenhangen met andere functies van de terreinen, zoals waterwinning, recreatie en zeewering, blijven hier buiten beschouwing.

Oorspronkelijk gebruikten de waterwinningbedrijven natuurterreinen alleen om grondwater te winnen voor de productie van drinkwater. In de loop der jaren gingen zij deze terreinen ook gebruiken om buffervoorraden aan te leggen of te vergroten. Daarbij wordt oppervlaktewater geïnfiltreerd in de bodem; de bodem dient hierbij als filter.

Bij elkaar beheerden de bedrijven in 1997 bijna 21 000 ha natuurterrein. Dit is bijna vier maal de oppervlakte van het nationaal park de Hoge Veluwe. Bossen, duinen en stuifzand maken ongeveer driekwart uit van het gebied dat de bedrijven beheren.

Door waterleidingbedrijven beheerde natuurterreinen

Door waterleidingbedrijven beheerde natuurterreinen
Tussen 1993 en 1997 is de oppervlakte van de beheerde natuurterreinen met meer dan een kwart toegenomen. De waterleidingbedrijven hebben namelijk veel terreinen en (landbouw)gebieden aangekocht en overgenomen.

In 1997 bedroegen de kosten die samenhangen met het beheer van natuurterreinen 25 miljoen gulden. Bijna 80% daarvan betrof directe beheerskosten. Tegenover deze kosten stond zo’n 2 miljoen aan opbrengsten uit bijvoorbeeld de verkoop van hout, uit huur en pacht en uit subsidies.

Kosten van het beheren van natuurterreinen door waterleidingbedrijven

Kosten van het beheren van natuurterreinen door waterleidingbedrijven
Ronald van der Mark

Bron: CBS, Kwartaalbericht milieustatistieken 99/2