Stijging ziekteverzuim

In de eerste helft van dit jaar was het ziekteverzuim in vrijwel alle bedrijfstakken rond een half procentpunt hoger dan in het eerste halfjaar van 1997. Alleen handel en horeca vormen een uitzondering: daar is het ziekteverzuim in vergelijking met vorig jaar licht gedaald. In het ziekteverzuim is ook het verzuim wegens zwangerschap of bevalling meegeteld.

In kleine bedrijven is het verzuim over het algemeen geringer dan in grotere. In bedrijven met 100 werknemers of meer ligt het twee- tot driemaal zo hoog als in bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Ziekteverzuim (exclusief overheid) naar bedrijfsgrootte (inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Ziekteverzuim (exclusief overheid) naar bedrijfsgrootte (inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Het ziekteverzuim verschilt sterk per bedrijfstak. De laatste jaren is het verzuim over het algemeen het laagst in de horeca. Ook in de delfstoffenwinning en in de landbouw en visserij is weinig ziekteverzuim. Daarentegen is in de gezondheids- en welzijnszorg het ziekteverzuim voortdurend het hoogst. In verpleeg- en bejaardenhuizen blijkt het verzuim ongeveer driemaal zo hoog te zijn als in de horeca.

Ziekteverzuim (exclusief overheid) naar bedrijfsgrootte (inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Ziekteverzuim (exclusief overheid) naar bedrijfsgrootte (inclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

In deze cijfers is de overheid overigens niet betrokken. De meest recente cijfers geven het ziekteverzuim bij de overheid in 1996. Bij het rijk bedroeg dat toen 5,9%, bij de provincies 5,7% en bij de gemeenten 6,3%. In de particuliere sector was het ziekteverzuim in dat jaar 5,1%.