Tijdelijk meer melkkoeien

Op 1 april van dit jaar waren er iets meer melkkoeien dan een jaar eerder. Dat zou kunnen komen doordat op 31 maart - aan het eind van het superheffingsjaar - het nationale melkquotum nog niet zo vol was als in voorgaande jaren.

De melk die een melkveehouder boven zijn quotum produceert, kan hij namelijk verrekenen met de ruimte van een andere melkveehouder, die zelf onder zijn melkquotum is gebleven. Mede door deze mogelijkheid zijn relatief veel koeien in productie gebleven tot en met 31 maart.

Momenteel melkt een melkveehouder gemiddeld 47 koeien; in 1993 waren dit er nog 43. Op de gespecialiseerde bedrijven zijn iets meer melkkoeien te vinden. De honderd grootste melkveebedrijven hebben echter gemiddeld 250 melkkoeien, vijf maal zo veel als het gemiddelde.

Deze verdere schaalvergroting in de melkveehouderij blijkt ook uit de groeiende melkquota. Bedroeg het quotum van een melkveehouder in 1993 gemiddeld 270 duizend kilo, inmiddels is dat toegenomen tot 330 duizend kilo. Dit betekent dat de melkveehouders de laatste jaren fors in quota hebben geïnvesteerd. De laatste vijf jaar heeft een melkveehouder gemiddeld meer dan 200 duizend gulden in melk gestopt.

Inmiddels melken ruim 5 000 melkveehouders meer dan een half miljoen liter. Vijf jaar geleden haalden nog geen 4 000 melkveehouders deze hoeveelheid.

Het nationale melkquotum blijft echter stabiel, maar de gemiddelde productie per koe neemt nog steeds toe. Daarom zal het aantal melkkoeien in de nabije toekomst waarschijnlijk verder afnemen.

Cor Pierik

Melkkoeien

Melkkoeien