Inkomensverdeling naar gemeente, 2015 tot en met 2022

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, naar woongemeente (gemeentelijke indeling 1-1-2023), 2015-2022. De cijfers over 2015 zijn definitief, de cijfers voor alle andere jaren zijn gepresenteerd met de (originele) voorlopige en definitieve status.

Deze tabellenset betreft een uitbreiding (van tabellen 4-9, met de twee- en driejaarsgemiddelden) van een eerdere gelijknamige publicatie die op 24 april 2024 is gepubliceerd.

Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).