Hiaten in de informatievoorziening van de Vogel- en Habitatrichtlijn, 2023

© CBS
Het CBS heeft onderzocht welke hiaten er zijn in de informatievoorziening ten behoeve van de zesjaarlijkse rapportages in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Om te voldoen aan de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn, wordt met diverse monitoringprogramma’s de toestand van de natuur en van te beschermen soorten gevolgd. Daarmee kan echter nog niet aan alle – deels aangescherpte - rapportageverplichtingen worden voldaan. Het CBS heeft daarom op hoofdlijnen onderzocht welke informatie nodig is, welke informatie al beschikbaar is of juist nog ontbreekt en of er data beschikbaar is waarmee de ontbrekende informatie mogelijk kan worden ingevuld. Dit heeft geresulteerd in soortenlijsten per rapportageverplichting met een beschrijving van de gewenste en daarvoor beschikbare informatie. In een vervolg op deze studie zal worden nagegaan of ook aanvullende monitoring dient te worden ontwikkeld of dat op andere wijze in de benodigde informatie kan worden voorzien.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de inhoudelijke pijler Doelbereik van het Verbeterprogramma VHR-Monitoring en is uitgevoerd in opdracht van BIJ12.