AZW; opscholing mbo-gediplomeerden zorg en welzijn, 2005-2020

De tabellen beschrijven per kalenderjaar het aantal personen dat een mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn (tabel 1), Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 (tabel 2), Pedagogisch Medewerker niveau 3 (tabel 3) en Verpleegkunde (tabel 4) heeft behaald aan een door de overheid bekostigde instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Van deze groep wordt getoond hoeveel er in de daaropvolgende jaren een opscholingsdiploma hebben behaald.

Opscholen betekent het behalen van een diploma van een hoger niveau. Een diploma wordt alleen als opscholingsdiploma gekwalificeerd als de persoon aan het einde van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het nieuwe diploma behaald is werkzaam is binnen zorg en welzijn.

In tabel 1 wordt gekeken naar opscholing tot mbo-gediplomeerde Verzorgende IG, in tabel 2 naar opscholing tot mbo-gediplomeerde Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 4 (MMZ4), in tabel 3 naar opscholing tot mbo-gediplomeerde Pedagogisch Medewerker niveau 4 (PW4) en in tabel 4 naar opscholing tot hbo-gediplomeerde Verpleegkunde. Ook laat de tabel het totaal aantal en het totaal percentage personen dat een opscholingdiploma heeft behaald zien na 3, 5 en 7 jaar en na het totaal aantal beschikbare jaren.

De cijfers hebben betrekking op de kalenderjaren 2005 t/m 2020 met uitzondering van tabel 2. Deze tabel heeft betrekking op de kalenderjaren 2010 t/m 2002. Dat is omdat de opleiding tot medewerker Maatschappelijke Zorg pas later gestart is.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.