Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021

Het CBS heeft een kort vooronderzoek gedaan naar welke informatie is samen te stellen over type en omvang van jeugdzorgaanbieders, op basis van de jaardocumenten maatschappelijke verantwoording over 2021 van deze organisaties.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jongeren met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS een klein vooronderzoek uitgevoerd. Het ministerie van VWS heeft behoefte aan nader inzicht in het landschap van jeugdzorgaanbieders in termen van omvang en type aanbieder. In dit eerste verkennende onderzoek heeft het CBS in kaart gebracht welke informatie over omvang en type van jeugdzorgaanbieders is af te leiden uit de jaardocumenten maatschappelijke verantwoording. Jeugdzorgaanbieders moeten dit jaardocument verplicht indienen bij het CIBG, een onderdeel van het ministerie van VWS.