Actualisatie provinciale natuurindicatoren

Actualisatie provinciale natuurindicatoren, 1990-2020
In opdracht van BIJ12 heeft het CBS natuurindicatoren op provinciaal (en lager) schaalniveau ontwikkeld. Deze natuurindicatoren geven een gemiddeld beeld van de trend in de populaties van hele soortgroepen, bijvoorbeeld alle broedvogels of alle dagvlinders per provincie, of van kenmerkende soorten per ecosysteemtype, zoals bos, heide of open duin.

Het rapport met technische toelichting betreft de actualisatie van genoemde fauna-indicatoren, met tijdreeksen t/m het jaar 2020. De resultaten zijn via het CBS verkrijgbaar.