Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016-2021

Koeien in de wei met zwerm vogels
© CBS
Ten behoeve van de ANLb-beleidsmonitoring zijn de trends van ANLb-doelsoorten in de soortgroepen amfibieën, libellen, vissen en broed- en wintervogels in ANLb- en referentiemeetpunten berekend om het effect van ANLb te toetsen over 2016-2021; daarnaast is een verkennende analyse voor watervogels uitgevoerd.
De ANLb-beleidsmonitoring is er op gericht om aan te tonen of de inzet van ANLb leidt tot een kwaliteitsverbetering in het agrarische gebied qua natuurwaarden. Voor broed- en wintervogels betreft de beleidstoetsing naast ANLb-doelsoorten ook ‘supersoorten’: aantal (ANLb-doel)soorten per meetpunt, totale aantallen territoria (broedvogels) en individuen (wintervogels) van (ANLb-doel)soorten. De berekende trends van ANLb-doel- en supersoorten zijn vergeleken voor ANLb- en referentiemeetpunten. Voor geen van de soortgroepen kon een duidelijk effect van ANLb aangetoond worden. Deze notities zijn samengesteld in opdracht van BIJ12.