Transformaties in de woningvoorraad, 2022-Q2

De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het tweede kwartaal van 2022 weer.

De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).