Discriminatie

staafdiagram
Deze tabel bevat cijfers over de mate waarin inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder zich in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gediscrimineerd hebben gevoeld, op welke gronden ze deze discriminatie ervoeren, op welke manieren ze deze discriminatie ervoeren, en of ze de ervaren discriminatie gemeld en hebben, en zo ja, bij welke instantie. De cijfers zijn uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd, leeftijd x geslacht, seksuele oriëntatie, godsdienst of levensovertuiging, burgerlijke staat, nationaliteit, leeftijd en arbeidsduur, en naar de regionale kenmerken stedelijkheidsgraad woonbuurt, provincie, en COROP-gebied. De tabel bevat ook cijfers over de relatie tussen ervaren discriminatie en onveiligheidsgevoelens.
Tabel bevat data uit de Veiligheidsmonitor 2021 over het thema discriminatie. De Veiligheidsmonitor is uitgevoerd in opdracht van het CBS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.