Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn

geen
Deze tabel beschrijft het aantal instromers en de bijbehorende studieuitval voor het totaal van alle zorg en welzijn opleidingen aan door de overheid bekostigde instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs en universiteiten (in het ho alleen bachelor opleidingen). Studieuitval gaat over het aantal personen dat na één jaar de opleiding zonder diploma verlaten heeft. Propedeusediploma’s worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Er wordt gekeken naar de studiejaren 2010/’11 tot en met 2020/’21. Het studiejaar in de tabel heeft betrekking op het instroomjaar. Zo beschrijft studiejaar 2010/’11 welk aandeel van de studenten die in studiejaar 2010/’11 zijn ingestroomd na een jaar de opleiding zonder diploma verlaten heeft. Opleidingen die tot zorg en welzijn worden gerekend zijn speciaal voor AZW geselecteerd. Cijfers zijn afgerond op tientallen. Alle percentages zijn berekend op de onafgeronde absolute getallen en vervolgens afgerond op één decimaal.
Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie: AZW StatLine.