Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018

Icoontje Nederland
De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 50 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren 2013, 2015 en 2018.

De natuurlijk kapitaalrekeningen zijn een statistisch raamwerk en hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze in kaart te brengen. De basis daarvoor is de classificatie van ecosystemen. In de natuurlijk kapitaalrekeningen wordt gekeken naar zowel (semi-)natuurlijke ecosysteemtypen, zoals bos en heide, als naar agrarische ecosysteemtypen (akkerbouw, grasland, faunaranden, etc.) en ecosysteemtypen in de bebouwde omgeving, zoals woonwijken, sportterreinen en stedelijk groen. Mariene ecosysteemtypen zijn buiten beschouwing gelaten in deze kaarten.

De methodiek voor het samenstellen van de ecosysteemtypenkaarten is gebaseerd op internationale richtlijnen (SEEA Ecosystem Accounting). De ecosysteemtypen zijn grotendeels vergelijkbaar met de IUCN Global Ecosystem Typology. Brondata voor de ecosysteemtypenkaarten zijn o.a. de topografische kaarten (Top10NL en BGT), kaarten van het Natuurbeheerplan (BIJ12) en Basisregistratie Percelen (BRP). De complete lijst van brondata, methoden en beschrijving van de ecosysteemtypen is te vinden in de technische toelichting van de natuurlijk kapitaalrekeningen. In de huidige versie van de kaarten is gebruik gemaakt van andere brondata ten opzichte van de eerdere publicatie, de Ecosysteem eenheden kaarten van peiljaren 2006 en 2013. Ook de internationale richtlijnen zijn verder geïmplementeerd. Dat betekent dat de huidige kaarten niet direct te vergelijken zijn met de eerder gepubliceerde kaarten.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is een samenwerking met Wageningen University & Research.

De kaarten zijn beschikbaar in 10, 25 en 100 meter rasterresolutie en hieronder te downloaden als geotiff bestanden.