Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2019

staafdiagram
In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2019, verbijzonderd naar R-strategie.

De gepubliceerde tabellenset is samengesteld als onderdeel van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van verschillende kennisinstituten onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

Zowel internationaal als nationaal is er een groeiende belangstelling voor de circulaire economie (CE) en de voordelen ervan voor de samenleving. Naast de fysieke aspecten van de circulaire economie, zoals hoeveelheden afval en de mate van recycling, zijn ook de sociaaleconomische indicatoren relevant voor het meten van de transitie naar een circulaire economie. Zo levert een circulaire economie nieuwe werkgelegenheid op en draagt het bij aan het bbp.

De gepubliceerde tabellenset bouwt voort op eerder werk (Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016). Naast herzieningen in de afbakening van de circulaire economie, bevat de tabellenset nu tevens een uitsplitsing van economische activiteiten naar R-strategie. De resultaten zijn tevens opgenomen en toegelicht in de PBL publicatie ‘Voortgangsbericht Circulaire Economie 2022’.