Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020

grafiek

Erratum:

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. Deze cijfers van 2020/2021 zijn per 25 maart 2024 hiervoor gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019/2020 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.

De gecorrigeerde cijfers Woningvoorraad, mutaties en statusontwikkelingen in 2020.
Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2020 als 1 januari 2021 tot de woningvoorraad behoren per regio.
Deze publicatie geeft de wijzigingen in de eigendomsstatus weer van woningen in 2020 per PC4, gemeente, COROP, provincie en voor Nederland.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).