Nulmeting koolstofvastlegging droog areaal Rijkswaterstaat, 2013-2020

foto verkeersknooppunt A15 en A16 bij d gemeente Rotterdam
© Hollandse Hoogte
De vastlegging van koolstof in bodem en biomassa, in terrestrische ecosystemen, op bij Rijkswaterstaat in eigendom zijnde terreinen.

De vastlegging van koolstof is één van de ecosysteemdiensten waarmee maatschappelijke baten worden gegenereerd vanuit ecosystemen (natuurlijk kapitaal). In opdracht van de Business unit Natuurlijk Kapitaal (BUN-K) van Rijkswaterstaat (RWS) is onderzocht hoeveel koolstof wordt vastgelegd in de terreinen die bij RWS in eigendom zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodologie die door het CBS en de WUR is ontwikkeld voor het project Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

De resultaten kunnen dienen als een nulmeting, en kunnen een startpunt vormen voor aanvullende monitoring en/of specifieke beleidsontwikkeling.