VOTS naar OTS, 2015-2019

Erratum:

Bij de aanlevering van gegevens over 2020 aan het CBS, is geconstateerd dat de aanleveringen over de jaren 2015 t/m 2019 fouten hebben bevat. Door deze fouten zijn de uitkomsten van vier redenen van beëindiging bij (voorlopige) ondertoezichtstellingen over de jaren 2015 t/m 2019 niet correct. Omdat de juiste gegevens niet meer met terugwerkende kracht aangeleverd konden worden, zijn de foutieve cijfers vervangen door een punt..
Per jeugdregio en arrondissement wordt voor de jaren 2015 tot en met 2019 in beeld gebracht hoe vaak een voorlopige ondertoezichtstelling wordt opgevolgd door een reguliere ondertoezichtstelling.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) deze maatwerktabel samengesteld over de mate waarin een voorlopige ondertoezichtstelling (vOTS) wordt gevolgd door een reguliere ondertoezichtstelling (OTS). De tabel is samengesteld omdat er twijfels zijn gerezen over de juistheid van de reden van beëindiging zoals die wordt vastgelegd voor elke afgesloten vOTS. Uit deze tabel blijkt dat het merendeel van de vOTS-en wordt opgevolgd door een OTS, maar dat dit meestal niet als zodanig wordt geregistreerd bij de reden van beëindiging van het vOTS-traject; er wordt als reden beëindiging vastgelegd ‘volgens plan’ in plaats van ‘vOTS omgezet in OTS’.