Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Erratum:

Per 18 december 2020 is door het CBS een dashboard gepubliceerd over de mate waarin huishoudens met ouderen recht hebben op, en gebruik maken van, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dit dashboard is beschikbaar gesteld via de CBS-website. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In tabel 3 was het percentage niet-gebruik t.o.v. niet AIO-ontvangers niet in alle gevallen correct. Dit is nu gecorrigeerd. De resultaten voor de overige doelgroepen zijn ongewijzigd.
Onderzoek naar de mate waarin huishoudens met ouderen recht hebben op, en gebruik maken van, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).
Het CBS heeft in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een methode ontwikkeld waarmee in kaart is gebracht welke huishoudens in 2018 en 2017 (potentieel) recht hadden op AIO en welke huishoudens binnen deze groep ook daadwerkelijk gebruik maken van deze vorm van bijstand. Verschillende kenmerken van de groepen die wel en geen recht hebben, en wel en geen gebruik maken van AIO zijn in een dashboard opgenomen. Daarnaast is door middel van een classificatieboom inzicht gegeven in welke kenmerken samenhangen met het niet-gebruik van AIO als huishoudens hier potentieel wel recht op hebben. Bekostigd door: Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).