AZW-breed: Instroom werkn. naar herkomstsector, branche, regio, 2010-2020

Deze tabellen bevatten, indien aanwezig, cijfers over de sector van de eerdere hoofdbaan van een werknemer die ingestroomd is in zorg en welzijn breed.
De cijfers in deze tabel zijn een verbijzondering van de cijfers in de categorie 'Instroom' op AZW StatLine. Van de ingestroomde werknemers is bepaald of zij een hoofdbaan buiten zorg en welzijn hadden en zo ja in welke sector voordat zij instroomden in zorg en welzijn. De cijfers in deze tabellen maken gebruik van recentere bronnen dan de cijfers zoals deze op AZW StatLine geplaatst zijn op 27 augustus. Als gevolg hiervan kunnen er kleine afwijkingen bestaan tussen beide bronnen.

De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar het jaar en kwartaal van instroom en naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's (Tabel 1) of AZW branche (Tabel 2) en de sector van de eerdere hoofdbaan van de werknemer. Per regio of branche wordt eerst de totale instroom weergegeven in absolute aantallen, vervolgens wordt een procentuele verdeling gemaakt over de verschillende sectoren van herkomst. Nadere uitsplitsingen zijn berekend als percentage van de bovenliggende categorie en niet als percentage van de totale instroom. De uitsplitsing onder 'N - Verhuur en overige zakelijke diensten' is hierbij niet uitputtend.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.