AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting

Personen op AOW-gerechtigde leeftijd zonder aangifte inkomstenbelasting, maar met inkomen anders dan AOW in Belastingbox 1, wonend in een huurwoning, 2015-2019.
In de tabellen wordt een overzicht gegeven van aantallen personen in de AOW-gerechtigde leeftijd die wonen in een huurwoning, die geen aangiften inkomstenbelasting hebben gedaan, maar wel inkomen anders dan AOW-uitkering ontvangen in Belastingbox 1.

De populatie betreft personen die:

- behoren tot particuliere huishoudens in Nederland;
- wonen in een zelfstandige huurwoning;
- geen aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan.
- het volledige jaar een AOW-uitkering hebben ontvangen;
- naast de AOW-uitkering inkomsten ontvangen uit een andere bron waarover loonheffing verschuldigd is. Deze andere bronnen kunnen zijn: pensioen tweede pijler, lijfrente, inkomen in loondienst (inclusief directeur-grootaandeelhouder) en uitkeringen Wachtgeld, ZW, AO, ANW, ABW, IOAW, IOAZ, Wajong.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar Inkomensklassen, leeftijdscategorieën en het wel of niet hebben van een fiscale partner.
De cijfers zijn beschikbaar voor de jaren 2015 tot en met 2019. De cijfers van 2019 zijn voorlopig.
Opdrachtgever: Three Aces (Ouderenproject).