Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)

foto Mannen plaatsen zonnepanelen op een dak
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Deze set van indicatoren bestaan enerzijds uit de energielabels, energieverbruik en zonnepanelen van woningen, en anderzijds de energierekening, demografische en sociaal-economische kenmerken van huishoudens voor alle wijken en buurten van de gemeenten van Oost-Gelderland in 2018.

Oost-Gelderland bereidt zich voor op de energietransitie. Tot Oost-Gelderland behoren de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Oost-Gelre, Oude-IJsselstreek en Winterswijk. Om de verschillende instrumenten voor de energietransitie effectief in te zetten, is informatie nodig. Daarom hebben de gemeenten het CBS gevraagd om een energietransitie-matrix te maken met een breed spectrum van energie-gerelateerde indicatoren, van energielabels tot de energierekening van arme huishoudens. Bekostigd door de gemeenten van Oost-Gelderland.

In de herziene versie is de populatie woningen en huishoudens bij een aantal kenmerken aangepast, waardoor de kwaliteit van de uitkomsten is verbeterd:
- Geregistreerde energielabels: in de herziene versie is gebruik gemaakt van een recenter bestand, namelijk 31 december 2018, waar dat in de vorige versie 31 december 2017 was. Hierdoor wijken de percentages bij het kenmerk ‘Geregistreerd energielabel onbekend’ en ‘Verbetering in label ten opzichte van voorlopig’ licht af;
- Gasverbruik: in de herziene versie zijn woningen die zijn aangesloten op een warmtenet buiten beschouwing gelaten. Hierdoor valt het mediane en gemiddelde gasverbruik hoger uit en wijkt het aandeel top 25% ook af van de vorige versie;
- Gemiddelde energierekening: in de herziene versie zijn woningen die zijn aangesloten op een warmtenet buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn voor de berekening van de energierekening tarieven van het CBS gebruikt , terwijl dit bij de vorige versie de tarieven van RVO waren. Dit leidt tot kleine verschillen met de vorige versie;
- Huishoudens met een laag inkomen: in de herziene versie zijn woningen van huishoudens waaraan geen gas- en/of elektriciteitsaansluiting gekoppeld kon worden wel meegeteld. Hierdoor valt het aantal woningen waarin een huishoudens met een laag inkomen woont in de kolom ‘Aantal woningen’ hoger uit en sluit het beter aan op StatLine. Dit heeft ook gevolgen voor de verdeling van de kenmerken ‘Type woning’ tot en met ‘Betalingsachterstand op de zorgverzekering’. De percentages in deze kolommen wijken af van de eerdere versie;
- Tot slot, is op het tabblad ‘Toelichting’ per kenmerk duidelijker aangegeven hoe deze zijn berekend.