Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I

In deze eerste nulmeting voor de Monitor Escalaties Omgevingsrecht is – op basis van rechterlijke uitspraken in het omgevingsrecht uit de periode 2007-2019 – met behulp van technieken voor machine learning een aantal kenmerken geclassificeerd om statistische informatie te genereren over ontwikkelingen in de aard en omvang van escalaties naar de rechter.
Om inzicht te krijgen in hoeverre de Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, leidt tot veranderingen in het aantal escalaties naar de rechter en in de complexiteit van de onderlinge conflicten, is het CBS gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om gestructureerde statistische informatie te herleiden uit teksten van rechterlijke uitspraken.

In 2019 heeft het CBS hiertoe een haalbaarheidsonderzoek verricht en in het eerste halfjaar van 2020 is de eerste fase van een nulmeting uitgevoerd. Dit is gedaan op basis van door Raad voor de rechtspraak en de Raad van State beschikbaar gestelde gedigitaliseerde teksten van rechterlijke uitspraken in het omgevingsrecht in de periode 2007-2019. Deze teksten zijn gestructureerd en vervolgens geanalyseerd met behulp van technieken voor tekst mining en machine learning.

Dit rapport beschrijft het proces en de uitkomsten van beide onderzoeken en er wordt een eerste kwantitatief beeld gegeven van aard en omvang van escalaties naar de rechter in het omgevingsrecht in de onderzochte periode. Ook is er een basissysteem opgezet om in de toekomst deze nulmeting verder uit te kunnen breiden met actuelere data en extra kenmerken. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van BZK/ICTU.