Contact met tandarts, 2019

Erratum:

In een eerdere versie van deze tabel was onjuist aangegeven hoe er in de berekeningen was omgegaan met 0-jarigen. Ook werd een cijfer getoond waar te weinig waarnemingen aan ten grondslag lagen en werd andersom een cijfer verborgen terwijl er wel voldoende waarnemingen waren. Deze onjuistheden zijn nu rechtgezet.
Cijfers over contact met de tandarts naar leeftijd. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019 van CBS.
Deze cijfers zijn op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) uitgedraaid. Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken'.