Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld.

In deze tabellenset wordt per gemeente een schatting gegeven van de gemaakte kosten voor jeugdzorg aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar of ouder. Hiervoor is informatie uit de Beleidsinformatie Jeugd over de geleverde zorg- en hulptrajecten aan deze twee groepen jongeren gecombineerd met de door VWS gepubliceerde dagprijzen voor de diverse typen zorg en hulp.

In tegenstelling tot een eerdere publicatie van deze kosten in 2018 is in deze tabellenset voor de toedeling van een zorgtraject aan een gemeente NIET uitgegaan van de gemeente die in 2018 feitelijk verantwoordelijk was voor de geleverde zorg (zoals deze in de Beleidsinformatie Jeugd wordt aangeleverd). In plaats daarvan is uitgegaan van een eerder door het CBS uitgevoerde simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, dat in 2021 in zal gaan. Daarbij is de gemeente gebruikt uit scenario 2 van deze simulatie. Meer informatie over deze simulatie is te vinden in te betreffende publicatie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2019/38/simulaties-nieuw-woonplaatsbeginsel-jeugd-2018.

Het maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl onder vermelding van “nummer 2020-93, simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij 2018”