Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel over beschermd wonen samengesteld. De tabel toont per beschermd wonen regio het aantal cliënten met een beschermd wonen arrangement in het kader van de Wmo in 2018 en het 1e halfjaar 2019. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura). De cijfers over 2018 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar van 2019 zijn voorlopig.