Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari 2015-2019.
Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Aanvullend aan de basistabellen voor 2015-2019 is voor 2017, 2018 en 2019 ook een uitsplitsing gemaakt naar stedelijkheid, binnen- en buitengebied en bedrijventerreinen. Woningleegstand is voor 2017, 2018 en 2019 nader geduid naar WOZ-waarde, oppervlakteklasse en eigendom.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Interprovinciaal Overleg (IPO)