De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017

© Hollandse Hoogte / Harold Versteeg
Onderzoek naar de effectieve druk van de vennootschapsbelastingdruk onder grote ondernemingen in Nederland, 2006-2017, met een verbijzondering naar beursgenoteerde bedrijven en typen internationals, 2015-2017.
Dit onderzoek bevat een benadering van de effectieve belastingdruk voor verschillende groepen ondernemingen op basis van hun resultatenrekening zoals deze wordt gerapporteerd aan het CBS. Op basis daarvan is het mogelijk te corrigeren voor zaken als resultaten uit binnenlandse en buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen, maar die correctie vormt slechts een benadering van de fiscale werkelijkheid en de mogelijkheden die de fiscaliteit biedt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te corrigeren voor de invloed van zaken als carry back en carry forward, rulings (afspraken met de Belastingdienst), latente belastingvorderingen en -schulden, incidentele grote aftrekposten, concernfinanciering en overnames gedurende een lopend boekjaar. Daardoor kan er een verschil bestaan tussen de daadwerkelijk afgedragen vennootschapsbelasting en het bedrag dat volgt als het belastingtarief wordt toegepast op de grondslag. Bekostigd door: Commissie Financiën van de Tweede Kamer.