Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Dit rapport beschrijft de uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Het ministerie van OCW heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs en gemeenten in 2019 herzien. Hiervoor heeft het ministerie het CBS een onderwijsachterstandenindicator laten ontwikkelen waarmee de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid kunnen worden verdeeld over scholen en gemeenten. Om de nieuwe onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, is OCW voornemens deze van tijd tot tijd bij te laten stellen.

In de ontwerpfase van de huidige indicator is een intelligentiemaat gebruikt om verwachte onderwijsachterstanden – het negatieve verschil tussen leerpotentie en leerprestatie – te kunnen meten. Om dit ook bij de bijstelling te kunnen doen, moeten nieuwe gegevens worden verzameld over de intelligentie van leerlingen. Een dergelijke meting vraagt om een grote investering.

OCW wil weten in hoeverre de huidige indicator zonder intelligentie op schoolniveau tot andere resultaten zou leiden. Dit verkennende onderzoek geeft hier inzicht in. Als blijkt dat indicatoren met en zonder intelligentie voor scholen echter praktisch dezelfde resultaten opleveren, kan dat voor OCW reden zijn om bij de bijstelling af te zien van het gebruik van intelligentiemetingen.

De bij het rapport horende tabellen met uitkomsten op schoolniveau zijn op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190239.