De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018
Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking in Nederland van 15 tot 75 jaar.
Deze cijfers zijn verder verbijzonderd naast werknemers (vast en flexibel) en zelfstandigen.
De cijfers zijn gepresenteerd per kwartaal vanaf 2015 kwartaal I tot en met 2018 kwartaal IV.
Ook de aantallen x 1 000 van elke groep zijn vermeld.
De gegevens zijn afkomstig van de Enqûete Beroepsbevolking van het CBS.
In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .

Downloads