Inzicht in dakloosheid

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de achtergrond en voorgeschiedenis van daklozen over de periode 2009-2016.
Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS. De daklozenpopulatie kenmerkt zich door een relatief hoog aandeel laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede. Ook heeft een hoog aandeel recent voor de dakloosheid te maken gehad met ggz-problematiek. De voorgeschiedenis kenmerkt zich door een langer durende kwetsbare sociaaleconomische positie. Life events zoals echtscheidingen, baanverlies en een scherpe inkomensdaling komen niet vaak vlak voor de dakloosheid voor.