Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Deze tabel bevat de ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 die het CBS heeft samengesteld ten behoeve van de derde herhalingsmeting van de Monitor Infrastructuur en Ruimte.

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 zoals die door het Planbureau voor de leefomgeving wordt uitgevoerd brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In totaal zijn voor deze monitor ruim 50 indicatoren ontwikkeld. Het CBS heeft voor een beperkt aantal indicatoren gegevens aangeleverd. Daarnaast zijn ontwikkelingen voor een aantal indicatoren van het losgelaten beleid doorgerekend. In sommige gevallen is naast het aantal woningen ook de ontwikkeling van het aantal inwoners berekend.

De gegevens in deze tabel beschrijven de twee jaarlijkse ontwikkeling tussen 2000 en 2017 en worden gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2017. Hierdoor kunnen de gegevens beter door de tijd heen met elkaar worden vergeleken, ongeacht herindelingen en gemeentegrenswijzigingen in de tussenliggende periode. Van een gering aantal woningen en inwoners is de exacte ligging niet in coördinaten bekend. Zoveel mogelijk zijn deze met behulp van andere bronnen toegedeeld.

Met ingang van 1 januari 2012 treedt in de woningvoorraad een trendbreuk op bij de overgang van het aantal woningen volgens het CBS-woningregister naar het aantal objecten met woonfunctie van de Basisregister Adressen en Gebouwen die vanaf dat moment als bron voor de woningvoorraad door het CBS wordt gehanteerd. Voor deze volgtijdelijke toepassing van de BAG is ook gecorrigeerd voor administratieve correcties, opvoer en afvoer van woningen na 1 januari 2012 in de BAG.