Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

De tabel bevat de breuk door de methodewijziging in de statistiek financiën en personeel van zorginstellingen 2015. En een indicatie van de reële groei 2014-2015 waarbij gecorrigeerd wordt voor deze methodewijziging.

Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd en om die reden is overgegaan op een nieuwe StatLinetabel met cijfers vanaf verslagjaar 2015. Vanaf 2015 is ook overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Om de breuk door de methodewijziging in kaart te brengen is 2015 eveneens op de oude populatie van publiek-gefinancierde zorginstellingen bepaald. Dit maakt ook het bepalen van de reële groei van 2014 op 2015 mogelijk voor de oude populatie van publiek-gefinancierde zorginstellingen.

De methodebreuk tabel is in februari 2019 herzien omdat de cijfers voor 2015 (nieuwe methode) zijn aangepast. Deze wijzigingen betreffen een iets gewijzigde populatie-afbakening in de categorale ziekenhuizen en de gehandicaptenzorg. De reële groei tabel gebaseerd op de oude methode is niet gewijzigd.