Monitor fosfaatreductiepakket

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017
Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatie van de Nitraatrichtlijn (172,9 miljoen kilogram fosfaat). Het pakket is opgebouwd uit drie maatregelen die zijn gericht op de melkveehouderij:
- Verlaging fosforgehalte in veevoer;
- Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij;
- Ministeriële regeling fosfaatreductieplan.
De voortgang van het maatregelpakket wordt maandelijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken gemonitord door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierover rapporteert het ministerie maandelijks naar de Europese Commissie. De monitoring sluit zoveel mogelijk aan bij de systematiek die het CBS hanteert voor de reguliere jaarlijkse verantwoording over de fosfaatproductie aan de Europese Commissie (WUM, 2010; CBS, 2015). De monitoring vormt de basis voor een driemaandelijks ijkmoment, waarop met alle betrokken partijen wordt bepaald in hoeverre de doelen binnen bereik zijn. Deze monitoringsrapportage beschrijft de resultaten van het maatregelpakket tot en met december 2017.