Kwalitatief onderzoek bij analyse witte vlekken

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Deze nota beschrijft de opzet en resultaten van een kleinschalig, kwalitatief onderzoek dat het CBS in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW. Het onderzoek is een aanvulling op eerdere kwantitatieve analyses van de polisadministratie en richt zich op beweegredenen voor het al dan niet aanbieden of gebruiken van pensioenregelingen bij bedrijven die niet onder een verplichtgestelde pensioenregeling vallen.