Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in de Randstad

Deze tabellen bevatten een schatting van het aantal buitenlandse gasten in logiesaccommodaties in de Randstad, per Corop-regio.
De tabellen bevatten resultaten van onderzoek naar het aantal buitenlandse gasten en hun overnachtingen in logiesaccommodaties in de drie Randstad-provincies. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit de statistiek Logiesaccommodaties van het CBS. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van I&O Research.
De cijfers zijn een schatting van het aantal gasten en overnachtingen per Corop-regio. Het CBS werkt met een steekproef; niet van alle logiesaccommodaties heeft het CBS dus gegevens. Hierdoor zal sprake zijn van een marge. Deze marge zal groter zijn bij gegevens op Corop-niveau dan bij de cijfers op provincieniveau die het CBS normaal maandelijks publiceert. Om een zo betrouwbaar mogelijke verdeling over de Corop-regio’s te verkrijgen, is uitgegaan van een gemiddelde over drie jaar (2013-2015).