BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar verstrekking van (bijzondere) bijstand aan nieuw instromende alleenstaande ouders met een toeslagpartner en zonder kostendeler. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Na het in werking treden van de Wet hervorming kindregelingen (WHK) heeft het team Sociale Zekerheid van CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verstrekking van (bijzondere) bijstand aan nieuw instromende alleenstaande ouders met een toeslagpartner en zonder kostendeler gemonitord. Dit rapport doet verslag van de kwantitatieve analyses en interviews bij gemeenten die zijn uitgevoerd in het kader van het onderzoek. Beschreven wordt hoe groot de groep nieuw instromende alleenstaande ouders is waarvoor de WHK gevolgen heeft, in welke mate zij beroep doen op bijzondere bijstand, hoe zich dat verhoudt tot andere groepen alleenstaande ouders en hoe gemeenten omgaan met de gevolgen van de WHK voor nieuw instromende alleenstaande ouders.