Zorgkosten naar leeftijd, 2013

Zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet naar leeftijd, 2013 Levering: september 2015

De tabel Zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet naar leeftijd, 2013 toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering). Naast de totale kosten zijn ook de zorgkosten weergegeven voor de verschillende zorgvormen. De populatie is verdeeld in 2 klassen: 0 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Personen zijn per leeftijdsklasse gesorteerd op totale zorgkosten en vervolgens verdeeld in 5000 groepen van gelijke omvang.

In de tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:

  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
  • zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ of Wmo;
  • zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekering, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

De tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende vier voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
  • ze zijn verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering in het kader van de Zvw;
  • ze zijn ook daadwerkelijk verzekerd geweest voor de basisverzekering voor tenminste 1 dag gedurende het betreffende jaar.
  • ze zijn niet verzekerd via een volmachthouder
  • de zorgkosten van de personen zijn ook daadwerkelijk door de zorgverzerkeraar doorgegeven aan Vektis C.V.