Ruimtelijke begrenzingen ten behoeve van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

Deze tabel bevat de gegevens die het CBS heeft samengesteld voor de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 (MIR 2014). De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In totaal zijn voor deze monitor ruim 50 indicatoren ontwikkeld. Het CBS heeft voor vijf indicatoren gegevens geleverd en daarnaast voor een viertal indicatoren van het losgelaten beleid. In de meeste gevallen ging het om het aantal woningen, soms het aantal inwoners. De gegevens in deze tabel beschrijven de ontwikkeling tussen 2000 en 2012 gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2012. Hierdoor kunnen de gegevens beter door de tijd heen met elkaar worden vergeleken, ongeacht gemeentegrenswijzigingen in de tussenliggende periode. Van een gering aantal woningen en inwoners is de exacte ligging niet in coördinaten bekend. Zoveel mogelijk zijn deze met behulp van andere bronnen toegedeeld. Het totaal van inwoners en woningen binnen en buiten de omlijnde gebieden (contouren) is daardoor niet altijd gelijk aan het gemeentelijk totaal.