Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers 2006 en eerste halfjaar 2007)

Een belangrijk instrument bij het verhogen van de uitstroom van uitkering naar werk is re-integratieondersteuning. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet de resultaten hiervan. In 2008 is hiertoe de nieuwe indicator ‘uitstroom naar regulier werk van personen die re-integratieondersteuning ontvangen’ geïntroduceerd. SZW heeft in haar begroting opgenomen dat deze uitstroomdoelstelling moet stijgen tot een streefwaarde van 60% in 2011. In deze voorlopige cijfers over 2006 en het eerste halfjaar van 2007 wordt weergeven hoe vaak personen met behulp van re-integratieondersteuning binnen 24 maanden na de start van de ondersteuning een baan vinden. Deze “tweemeting” is het vervolg op de eenmeting, waarover het CBS in december 2009 heeft gepubliceerd in het rapport “Met re-integratieondersteuning op weg naar werk”.