Arbeidsmobiliteit van onderwijspersoneel 2004-2008

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS maatwerktabellen berekend over de instroom en de uitstroom van personeel in het onderwijs tussen 1 oktober 2004 en 1 oktober 2008. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en soort onderwijs, primair of voortgezet onderwijs.