Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, 2006*

Het CBS heeft op verzoek van het Ministerie van OCW een koppeling gemaakt tussen gegevens over voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) en de Citotoets-score. De tabellenset geeft een overzicht van de koppeling tussen de bestanden en de Citotoets-scores op de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en de totale toets naar VSV-ers, leerjaar/onderwijssoort en achtergrondkenmerken.

Toelichting bij de tabellen, met daarin een verslag van de representativiteit van de koppeling: