Voortijdig Schoolverlaters 2005

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen samengesteld over Voortijdig Schoolverlaters 2005. Het betreft de overgang van het schooljaar 2004/'05 naar het schooljaar 2005/'06, voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, naar achtergrondkenmerken en bestemming op de arbeidsmarkt (baanbezit en aard van de baan). Met de levering van deze tabellen op basis van het voorlopig banenbestand 2005 wordt vooruitgelopen op de analyses over de bestemming van voortijdig schoolverlaten op de arbeidsmarkt ná schoolverlaten, die in het kader van het onderwijsnummer en het SSB in het CBS-werkprogramma zijn opgenomen.

Op 14 december 2007 is er een herziene versie van de tabellen verschenen. Alleen de cijfers onder het kopje 'Inkomsten leerling' zijn gewijzigd, in tabellen Aa, Ab, Ac, Da1, Da2, Db1, Db2, Dc1 en Dc2. De Excelsheet hieronder bevat alle tabellen, inclusief de herzieningen.

In de tabellen zijn gegevens opgenomen over voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, schooljaar 2004/'05. Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een leerling heeft een startkwalificatie met tenminste een afgeronde havo- of vwo-opleiding, of een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Van de leerlingen die op 1 oktober 2004 stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is met behulp van verschillende onderwijsbestanden nagegaan of zij op 1 oktober 2005 nog (bekostigd) onderwijs volgden en/of een startkwalificatie hebben behaald.

Vanwege de koppeling met achtergrond-/bestemmingskenmerken en een zuivere vergelijking tussen voortijdig schoolverlaters en niet-voortijdig schoolverlaters worden in de tabellen alleen de leerlingen uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs weergegeven die op beide peilmomenten (d.w.z., ultimo september 2004 en ultimo september 2005) tot de Nederlandse bevolking behoren (d.w.z. ingeschreven in de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens, GBA). Bovendien worden alleen de leerlingen weergegeven die ultimo september jonger zijn dan 23 jaar.

Voor de gegevens over de achtergrondkenmerken van de leerlingen vóór het eventuele schoolverlaten is gebruik gemaakt van de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (GBA) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) over 2004. Voor de gegevens over de bestemming op de arbeidsmarkt ná het eventuele verlaten van de school is gebruik gemaakt van het voorlopige banenbestand over 2005.

In de tabellen wordt inzicht gegeven in de achtergrond-/bestemmingskenmerken van voortijdig schoolverlaters in vergelijking tot niet-voortijdig schoolverlaters.

Deze publicatie heeft daarmee niet tot doel een inschatting te geven van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland.

Een uitgebreide toelichting bij de tabellen is opgenomen in een afzonderlijk tekstbestand.