Potentiële voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, 2003/'04 - deel 1

Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) tabellen samengesteld over Potentiële voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs bij de overgang van het schooljaar 2003/'04 naar het schooljaar 2004/'05, naar achtergrondkenmerken en waar mogelijk bestemming. Met de levering van deze tabellen wordt vooruitgelopen op de analyses over voortijdig schoolverlaten (VSV) naar achtergrondkenmerken en bestemming vanaf de overgang van het schooljaar 2004/'05 naar het schooljaar 2005/'06, die in het kader van het onderwijsnummer in het CBS-werkprogramma zijn opgenomen.

In de tabellen zijn gegevens opgenomen over potentiële voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, schooljaar 2003/'04. Voortijdig schoolverlaters zijn gedefinieerd als leerlingen tot 23 jaar die het (bekostigd) onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie (diploma vwo, havo, of mbo niveau 2) hebben behaald. Voor het maken van de gegevens is van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003/’04 (peildatum 1 oktober 2003) nagegaan of zij in het schooljaar 2004/’05 (peildatum 1 oktober 2004) nog in het bekostigd onderwijs zaten, dan wel een startkwalificatie (diploma vwo of havo) hadden behaald.

Om na te gaan of een leerling in het schooljaar 2004/'05 nog in het bekostigd onderwijs zat of een startkwalificatie had behaald, is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Door onvolledigheid van de gebruikte bronnen wordt het aantal voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs in de tabellen overschat. De gepresenteerde cijfers dienen dan ook beschouwd te worden als een bovengrens.

Voor de gegevens over de achtergrondkenmerken van de leerlingen vóór het verlaten van de school is gebruik gemaakt van de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (GBA) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) over 2003. Voor de gegevens over de arbeidsmarktsituatie ná het verlaten van de school is gebruik gemaakt van bestanden van de Belastingdienst over 2004 (de FiBase).

Een uitgebreide toelichting bij de tabellen is opgenomen in een afzonderlijk tekstbestand.

Downloads