Eerstejaars hbo naar vooropleiding en herkomstgroepering, 2002/'03

Beschrijving van het onderzoek

Dit onderzoek is deels gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De inschrijvingsgegevens zijn afkomstig uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. De gegevens over de herkomstgroepering komen uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). De gegevens uit de beide bestanden zijn gekoppeld op basis van het sofinummer. Het koppelingspercentage was gemiddeld 95 procent. De 5 procent die niet gekoppeld is bestaat voornamelijk uit studenten met een buitenlandse herkomst die naar Nederland zijn gekomen om te studeren (non-resident studenten). Deze mensen hebben vaker geen sofinummer. Daarnaast bestaat de groep uit mensen die met een ontbrekend of een foutief sofinummer bij de IBG bekend staan. 
De groep die wel gekoppeld kan worden bestaat uit studenten met een sofinummer. Dat zijn voornamelijk mensen met de Nederlandse nationaliteit en buitenlanders die voordat ze gingen studeren al in Nederland woonachtig waren (resident studenten). Er komt een geringe aantal non-resident studenten in de gekoppelde groep voor (ongeveer 1,5 procent). Zij zijn herkenbaar aan het feit dat zij eerste generatie allochtoon zijn en vlak voor aanvang van hun studie in Nederland zijn komen wonen. Deze studenten zijn eruit gehaald en geplaatst bij de restgroep die niet gekoppeld kon worden. Hierdoor worden beide groepen meer homogeen. Dat betekent dat de gekoppelde groep nu 93 procent uit maakt van het totaal en dat er alleen resident studenten in zitten. Een gering aantal resident studenten kon niet gekoppeld worden met het GBA. Deze studenten zitten in de niet gekoppelde groep. Hierdoor wordt het totaal aantal resident studenten met 1 à 2 procent onderschat. 
De niet gekoppelde groep is te vinden onder 'overige' bij de variabele herkomstgroepering.

Eerstejaars hbo naar vooropleiding en herkomstgroepering, 2002/'03


  Vooropleiding (%) Eindtotaal

Herkomstgroepering havo mbo vwo wo ander % absoluut

Totaal alle herkomstgroeperingen 47,3 23,8 8,8 4,2 15,9 100 63640
Totaal autochtoon 53,5 26,1 10,6 4,8 5,1 100 46180
Totaal allochtoon 49,0 28,5 6,1 3,8 12,6 100 10140
Westers allochtoon 50,8 22,2 9,8 5,9 11,3 100 4010
Westers 1e generatie 45,0 16,8 7,7 5,5 25,0 100 870
Westers 2e generatie 52,5 23,7 10,4 6,1 7,4 100 3130
Niet-westers allochtoon 47,9 32,7 3,6 2,4 13,5 100 6130
Niet-westers 1e generatie 40,7 31,5 2,6 2,8 22,4 100 2060
Niet-westers 2e generatie 51,5 33,3 4,2 2,2 8,9 100 4070
Niet-westers Marokkaans 41,0 43,1 1,5 0,8 13,6 100 1170
Niet-westers Marokkaans 1e generatie 32,6 44,0 0,5 0,8 22,0 100 370
Niet-westers Marokkaans 2e generatie 44,9 42,7 2,0 0,7 9,7 100 810
Niet-westers Turks 45,6 37,2 2,3 1,7 13,2 100 1090
Niet-westers Turks 
1e generatie
40,5 31,4 2,2 1,6 24,3 100 190
Niet-westers Turks 
2e generatie
46,7 38,4 2,3 1,7 11,0 100 900
Niet-westers Surinaams 50,2 34,1 4,8 2,7 8,1 100 1280
Niet-westers Surinaams 
1e generatie
45,0 35,8 3,8 5,0 10,4 100 240
Niet-westers Surinaams 
2e generatie
51,4 33,7 5,1 2,2 7,6 100 1040
Niet-westers Antilliaans/Arubaans 47,7 32,2 5,1 4,3 10,7 100 610
Niet-westers Antilliaans/Arubaans
1e gen
36,7 42,9 2,8 4,2 13,5 100 290
Niet-westers Antilliaans/Arubaans 
2e gen
57,7 22,4 7,3 4,4 8,2 100 320
Niet-westers Overige 51,6 23,3 4,3 2,9 17,8 100 1980
Niet-westers Overige 
1e generatie
44,0 22,4 3,1 2,9 27,7 100 980
Niet-westers Overige 
2e generatie
59,1 24,2 5,6 3,0 8,1 100 1000
Overige 5,9 3,0 1,3 1,0 88,8 100 7330

Algemene gegevens

Ingeschreven eerstejaars van reguliere voltijd (bekostigde)opleidingen in het hoger beroepsonderwijs naar herkomstgroepering en vooropleiding, De gegevens zijn ook beschikbaar met nadere uitsplitsing naar sectorindeling en geslacht. Gegevens beschikbaar voor: schooljaar 2002/'03

N.B. De aantallen zijn afgerond op veelvouden van 10.

Definities:

Allochtonen en Autochtonen

Om te bepalen of iemand autochtoon of allochtoon is, gebruikt het CBS gegevens over het geboorteland en het geboorteland van de ouders. Volgens deze CBS-definitie worden tot de eerste generatie allochtonen gerekend allen die in Nederland woonachtig zijn en 'zelf in het buitenland zijn geboren met minstens één in het buitenland geboren ouder'. Dienovereenkomstig worden tot de tweede generatie allochtonen gerekend 'zij die zelf in Nederland zijn geboren met eveneens minstens één in het buitenland geboren ouder'.

Eerstejaarsstudenten

Zij die niet eerder in het hoger beroepsonderwijs ingeschreven zijn geweest.

Herkomstgroepering

In aanvulling op de standaarddefinitie van allochtonen gebruikt het CBS ook een vaste indeling van allochtonen naar herkomst, de zogenaamde herkomstgroepering. Daarbij worden twee hoofdcategorieën onderscheiden: westerse en niet-westerse allochtonen. Tot de westerse allochtonen behoren personen uit Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, voormalig Nederlands Indië, Japan en Oceanië. Tot de niet-westerse allochtonen behoren personen uit onder meer Latijns Amerika, Afrika, Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Ingeschrevenen

Zij die hun collegegeld of examengeld hebben betaald en van wie de inschrijvingsprocedure is voltooid. Degenen die binnen een instelling zijn ingeschreven voor meer dan één opleiding worden slechts eenmaal geteld.

Sectorindeling

Het hbo kent opleidingen in de volgende sectoren: agrarisch onderwijs, technisch onderwijs, gezondheidszorgonderwijs, economisch onderwijs, sociaal-agogisch onderwijs, kunstonderwijs en pedagogisch onderwijs. Voor de toedeling naar sectoren is een CBS-indeling gebruikt.

Studenten

Ingeschrevenen anders dan auditoren en extraneï. Studenten hebben het recht deel te nemen aan het onderwijs en (onderdelen van) hbo-examens af te leggen.