Auteur: Rudi Bakker
Jeugdhulp 1e halfjaar 2023

1. Jongeren met jeugdhulp

In de eerste helft van 2023 kregen 384 duizend jongeren jeugdhulp in natura. In de eerste helft van 2022 waren dit er 382 duizend. Het is belangrijk om te weten dat het aantal over 2023 is gebaseerd op voorlopige cijfers en voor 2022 op definitieve cijfers. In eerdere jaren bleek dat de definitieve cijfers 4 tot 5 procent hoger uitvallen dan de voorlopige. Naar verwachting zal het aantal jongeren met jeugdhulp in de definitieve schatting over 2023 dus hoger zijn. De meeste jongeren, 95 procent, kregen jeugdhulp zonder verblijf. Dat wil zeggen dat zij niet op de locatie van de jeugdhulpaanbieder overnachtten. Van hen kregen bijna 18 duizend jongeren in de eerste zes maanden van 2023 zowel jeugdhulp zonder als jeugdhulp met verblijf. Dit is mogelijk als de zorg gedurende het jaar wijzigt of als de jongere bij de ene jeugdhulpaanbieder verblijft en tegelijkertijd ook hulp zonder verblijf krijgt van een andere jeugdhulpaanbieder.

1.0.1 Jongeren met jeugdhulp1)
 Column1
Zonder verblijf348470
Zowel zonder als met verblijf17565
Met verblijf18400
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

In het eerste halfjaar van 2023 ontvingen de meeste jeugdhulpjongeren, 70 procent, ambulante jeugdhulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. Er waren in het eerste halfjaar van 2023 ruim 3 duizend jongeren meer met deze hulpvorm dan in dezelfde periode in 2022. Ruim 20 procent van de jongeren met jeugdhulp kreeg deze in het eigen netwerk, 15 procent kreeg jeugdhulp van het wijk- of buurtteam van de gemeente en 7 procent kreeg daghulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder.

1.0.2 Jongeren zonder verblijf1)
 1e hj 2023* (x 1 000)1e hj 2022 (x 1 000)1e hj 2021 (x 1 000)1e hj 2020 (x 1 000)
Totaal
zonder
verblijf
366,035363,535356,715327,545
Ambulant268,45265,12255,3227,89
Netwerk
jongere
78,8578,7875,20565,195
Wijkteam56,756,80561,1368,19
Daghulp27,71527,35526,3324,08
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

Gemeenten vertalen zelf de definitie van jeugdhulp uit de jeugdwet naar de praktijksituatie in hun eigen wijkteam. Bij veel wijkteams lopen vraagverheldering, planvorming, doorverwijzing en eventueel hulpverlening in meer of mindere mate door elkaar. Hierdoor is het onderscheid tussen jongeren die wel of niet jeugdhulp van het wijkteam krijgen, en dus bij het CBS moeten worden aangeleverd, soms lastig te maken. Als gevolg hiervan zijn niet alleen de aantallen jongeren met wijkhulp tussen gemeenten moeilijk vergelijkbaar, ook laat de ontwikkeling in de tijd soms een grillig verloop zien.

Bijna 36 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2023 jeugdhulp met verblijf. Dat is ruim 9 procent van alle jongeren met jeugdhulp. Hiervan waren 18 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen. Dat is ruim 3 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2022. Ruim 5 duizend jongeren kregen gezinsgerichte opvang. In het eerste halfjaar van 2023 hadden 1 250 jongeren een gesloten plaatsing. Dat waren er 60 minder dan in het eerste halfjaar van 2022. 14 duizend jongeren kregen een andere vorm van jeugdhulp met verblijf (figuur 1.0.3).

1.0.3 Jongeren met verblijf1)
 1e hj 2023* (x 1 000)1e hj 2022 (x 1 000)1e hj 2021 (x 1 000)1e hj 2020 (x 1 000)
Totaal
met verblijf
35,96537,2638,35537,065
Pleegzorg17,69518,31519,3319,44
Gezinsgericht5,4055,395,5154,41
Gesloten
plaatsing
1,251,311,41,495
Overig14,04514,8914,86514,31
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Jongeren met meerdere hulpvormen komen meerdere malen in de figuur voor.

1.1 8,6 procent van de Nederlandse jongeren ontvangt jeugdhulp

Jeugdhulp is in principe bedoeld voor personen tot 18 jaar, waarbij sinds 1 juli 2018 sommige vormen van jeugdhulp zoals pleegzorg standaard doorlopen tot 21 jaar. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp worden voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Van alle 4,5 miljoen jongeren in de leeftijd tot en met 22 jaar kreeg 8,6 procent jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2023. Als de groep van 18 tot en met 22-jarigen buiten beschouwing gelaten wordt, ontving 11,1 procent van alle jongeren jeugdhulp in deze periode.

Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes. Dit geldt zowel voor jeugdhulp met verblijf als voor jeugdhulp zonder verblijf. In de eerste helft van 2023 kregen 178 duizend meisjes en 206 duizend jongens jeugdhulp. Het aandeel meisjes met jeugdhulp neemt de laatste jaren licht toe, met name bij jeugdhulp zonder verblijf (figuur 1.1.1).

1.1.1 Jongeren naar geslacht1)
 Jongens (%)Meisjes (%)
Nederland
1e hj 2023*22743952176580
1e hj 202222594402156565
1e hj 202122594402156565
1e hj 202022617002161035
Totaal jeugdhulp
1e hj 2023*206200178240
1e hj 2022207550174440
1e hj 2021207965167965
1e hj 2020195995151270
Zonder verblijf
1e hj 2023*196715169320
1e hj 2022197960165575
1e hj 2021198020158695
1e hj 2020185890141655
Met verblijf
1e hj 2023*1885517115
1e hj 20221980017455
1e hj 20212040017950
1e hj 20201974517315
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.2 Jongeren met verblijf ouder dan jongeren zonder verblijf

De meeste jongeren met jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2023 hadden een basisschoolleeftijd, 60 duizend van hen waren 4 tot en met 7 jaar oud en bijna 122 duizend waren 8 tot en met 11 jaar. Nederland kende op 1 januari 2023 739 duizend 8 t/m 11-jarigen. Van hen kreeg dus 16,5 procent jeugdhulp. Van de 1,17 miljoen Nederlandse jongeren van 12-17 jaar kregen er 166 duizend jeugdhulp in de eerste helft van 2023. Dat is ruim 14 procent.

1.2.1 Jongeren naar leeftijd1)
 0-3 jaar (%)4-7 jaar (%)8-11 jaar (%)12-17 jaar (%)18 en ouder (%)
Nederland
1e hj 2023*69424070817573935011713300
1e hj 202269109570763573865511634600
1e hj 202168552071187075342011849600
1e hj 202068935571423575971511918150
Totaal jeugdhulp
1e hj 2023*210355993512163016642015420
1e hj 2022219705984012244016295014790
1e hj 2021215156000512367515623514505
1e hj 2020202605656011566014094513845
Zonder verblijf
1e hj 2023*195555790511869515829511585
1e hj 2022204255775511945015467511230
1e hj 2021197955758512052014767011145
1e hj 2020185455402511230013183510840
Met verblijf
1e hj 2023*227043107235176854465
1e hj 2022248047007620182954160
1e hj 2021270550357980186853950
1e hj 2020256547907655184453605
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar. Bij Nederland is de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder weggelaten omdat slechts een klein deel van deze jongeren jeugdhulp ontvangt.

Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf was bijna 54 procent jonger dan 12 jaar, bij jeugdhulp met verblijf was ruim 38 procent jonger dan 12 jaar. Het aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp met verblijf, ten opzichte van alle jongeren met jeugdhulp met verblijf, is toegenomen van 9,7 procent in de eerste zes maanden van 2020 naar 12,4 procent in het eerste halfjaar van 2023.

1.3 Meer jeugdhulp in huishoudens met lage inkomens

In Nederland wonen 622 duizend jongeren tot en met 22 jaar in een huishouden4) met een inkomen dat tot de laagste 20 procent behoort. Van hen ontving 8,6 procent jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2023. Het aandeel jongeren met jeugdhulp daalt naarmate het huishoudinkomen hoger is. In de 20 procent rijkste huishoudens kreeg 5,4 procent van de jongeren jeugdhulp.

Van alle 4,2 miljoen Nederlandse jongeren tot en met 22 jaar, waarvan het huishoudinkomen bekend is, kreeg in de eerste helft van 2023 0,8 procent jeugdhulp met verblijf. In de 20 procent laagste inkomens kreeg 2,7 procent jeugdhulp met verblijf. Dat is ruim drie keer zo vaak.

1.3.1 Jeugdhulp naar huishoudinkomen1)
 Met jeugdhulp (%)
Totaal jeugdhulp
Totaal8,6
Laagste kwintiel13,8
2e kwintiel11,1
3e kwintiel8,8
4e kwintiel7
Hoogste kwintiel5,4
Zonder verblijf
Totaal8,2
Laagste kwintiel12,4
2e kwintiel10,6
3e kwintiel8,6
4e kwintiel6,8
Hoogste kwintiel5,3
Met verblijf
Totaal0,8
Laagste kwintiel2,7
2e kwintiel1,1
3e kwintiel0,5
4e kwintiel0,3
Hoogste kwintiel0,1
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.4 Meer uitdagingen in huishoudens van jeugdhulpjongeren met verblijf

Van een aantal achtergrondkenmerken5) is onderzocht hoe de situatie van jongeren met jeugdhulp afwijkt van de jongeren zonder jeugdhulp. In figuur 1.4.1 zijn deze kenmerken weergegeven. Bij 73 procent van de Nederlandse jongeren wonen beide juridische ouders in hetzelfde huishouden. Voor jongeren met jeugdhulp is dit 58 procent en voor jongeren met jeugdhulp met verblijf slechts 21 procent.

Hetzelfde patroon geldt voor kinderen uit huishoudens waar ook gebruik wordt gemaakt van ondersteuning op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of waarin zorgkosten zijn gemaakt voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dan wel GGZ-medicatie is voorgeschreven. Van alle kinderen in Nederland was bij 6 procent sprake van WMO-gebruik in het huishouden en bij 23 procent van GGZ in het huishouden. Bij huishoudens met jeugdhulpjongeren is dit 16 en 43 procent en in huishoudens van jongeren met jeugdhulp met verblijf 40 en 56 procent. In de huishoudens van jongeren met jeugdhulp met verblijf is in 27 procent van de gevallen iemand als verdachte van een misdrijf aangemerkt.

1.4.1 Jeugdhulp naar huishoudkenmerken1)
 ja (%)nee (%)
Ouders op hetzelfde adres
Nederland32391401210935
Totaal jeugdhulp216205157445
Zonder verblijf213240142400
Met verblijf752527985
WMO in huishouden
Nederland2658054170395
Totaal jeugdhulp58305313555
Zonder verblijf51185303605
Met verblijf1378520370
GGZ in huishouden
Nederland10296303406570
Totaal jeugdhulp161340210515
Zonder verblijf152395202395
Met verblijf1904015115
Verdachte in huishouden
Nederland2521154184080
Totaal jeugdhulp33885337970
Zonder verblijf28760326030
Met verblijf926524895
1)Personen van 0 tot en met 22 jaar.

1.5 7 procent jeugdhulpontvangers ook in jeugdbescherming

Bijna 93 procent van de 384 duizend jongeren met jeugdhulp in het eerste halfjaar van 2023 ontving alleen jeugdhulp en daarnaast geen andere vorm van jeugdzorg. Van de jongeren met jeugdhulp kreeg bijna 7 procent naast jeugdhulp ook jeugdbescherming en 605 jongeren kregen naast jeugdhulp en jeugdbescherming ook jeugdreclassering (figuur 1.5.1). Bij ruim 2 duizend jongeren was naast jeugdhulp ook een jeugdreclasseringsmaatregel van kracht zonder jeugdbescherming (0,6 procent).

Jongeren tot en met drie jaar die jeugdhulp met verblijf kregen, hadden in 64 procent van de gevallen ook jeugdbescherming. Bij jongeren van 4 tot en met 7 jaar was dit 58 procent en bij jongeren van 8 tot en met 11 jaar 48 procent. Van de jongeren met jeugdhulp zonder verblijf had bijna 8 procent van de 0 tot en met 3-jarigen ook jeugdbescherming. Van de 4 tot en met 7-jarigen had 6,3 procent ook jeugdbescherming en van de 8 tot en met 11-jarigen 4,6 procent.

Jongeren kunnen pas vanaf 12 jaar een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen en jeugdbescherming houdt op zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt.

1.5.1 Samenloop jeugdzorgvormen
 Alleen jeugdhulp (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming (%)Jeugdhulp en jeugdreclassering (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering (%)
Totaal jeugdhulp
0 tot en met 3 jaar18620241000
4 tot en met 7 jaar55120481500
8 tot en met 11 jaar114740688550
12 tot en met 17 jaar152795114301590605
18 tot en met 22 jaar1453508850
Zonder verblijf
0 tot en met 3 jaar18060149500
4 tot en met 7 jaar54285362500
8 tot en met 11 jaar113275541500
12 tot en met 17 jaar14856077901485465
18 tot en met 22 jaar1087507100
Met verblijf
0 tot en met 3 jaar810146000
4 tot en met 7 jaar1805250500
8 tot en met 11 jaar3745349000
12 tot en met 17 jaar98907185260350
18 tot en met 22 jaar419502700

Het aandeel jongeren met jeugdhulp in combinatie met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering neemt de laatste jaren iets af.

1.5.2 Samenloop jeugdzorgvormen
 Alleen jeugdhulp (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming (%)Jeugdhulp en jeugdreclassering (%)Jeugdhulp en jeugdbescherming en jeugdreclassering (%)
1e HJ 2023*355810255452480605
1e HJ 2022351320275752475620
1e HJ 2021344015286452580685
1e HJ 2020316575273052645740

1.6 Grote regionale verschillen in aandeel jeugdhulp

Van de in totaal 384 duizend jongeren met jeugdhulp in de eerste helft van 2023 woonden er 81 duizend in Zuid-Holland6). Zeeland had het kleinste aantal, ruim 9 duizend Zeeuwse jongeren ontvingen jeugdhulp. De meeste jongeren in jeugdhulp kwamen uit Amsterdam (18 duizend), Den Haag (13 duizend), Rotterdam (11 duizend) en Utrecht (10 duizend). Echter, wanneer wordt gekeken naar het aandeel van de jongeren met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren in de gemeente, dan blijkt dat in de gemeenten Tiel en Terneuzen meer dan 18 procent van de jongeren tot 18 jaar jeugdhulp kreeg (zie figuur 1.6.1). De gemeenten Nissewaard en Best hadden met meer dan 4,5 procent het hoogste aandeel jongeren van 18 jaar en ouder met jeugdhulp.

1.6.1 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage11,81
's-Hertogenbosch10,59
AaenHunze11,64
Aalsmeer12,36
Aalten10,55
Achtkarspelen9,7
Alblasserdam11,51
Albrandswaard8,05
Alkmaar13
Almelo12,88
Almere10,49
Alphen-Chaam9,62
AlphenaandenRijn11,84
Altena10,09
Ameland5,43
Amersfoort12,78
Amstelveen9,11
Amsterdam11,54
Apeldoorn12,01
Arnhem12,68
Assen14,79
Asten8,89
Baarle-Nassau9,63
Baarn10,95
Barendrecht7,73
Barneveld8,1
Beek12,79
Beekdaelen11,85
Beesel12,12
Bergeijk7,58
Bergen(L.)11,86
Bergen(NH.)10,18
BergenDal10,65
BergenopZoom14,68
Berkelland10,71
Bernheze11,2
Best11,97
Beuningen11,43
Beverwijk9,77
Bladel7,47
Blaricum9,8
Bloemendaal8,7
Bodegraven-Reeuwijk9,94
Boekel8,4
Borger-Odoorn10,75
Borne11,04
Borsele10,5
Boxtel11,04
Breda11,29
Bronckhorst10,52
Brummen10,84
Brunssum15,56
Bunnik10,99
Bunschoten12,73
Buren13,1
CapelleaandenIJssel13,12
Castricum10,42
Coevorden9,8
Cranendonck9,8
Culemborg11,34
Dalfsen9,85
Dantumadiel8,97
DeBilt12,28
DeFryskeMarren8,79
Delft13,89
DenHelder15,01
DeRondeVenen8,34
Deurne8,44
Deventer9,27
DeWolden9,74
Diemen8,11
DijkenWaard12,31
Dinkelland7,5
Doesburg14,74
Doetinchem10,1
Dongen11,92
Dordrecht12,49
Drechterland8,21
Drimmelen13,65
Dronten9,67
Druten11,85
Duiven13,21
Echt-Susteren15,13
Edam-Volendam6,79
Ede10,21
Eemnes10,02
Eemsdelta10,85
Eersel8,35
Eijsden-Margraten9,56
Eindhoven9,76
Elburg8,82
Emmen11,64
Enkhuizen12,09
Enschede12,41
Epe10,49
Ermelo11,54
Etten-Leur12,07
Geertruidenberg14,5
Geldrop-Mierlo14,96
Gemert-Bakel7,25
Gennep12,45
GilzeenRijen11,42
Goeree-Overflakkee8,94
Goes14,74
Goirle10,13
GooiseMeren10,2
Gorinchem11,89
Gouda12,83
Groningen12,55
Gulpen-Wittem10,61
Haaksbergen9,32
Haarlem8,3
Haarlemmermeer10,95
Halderberge12,46
Hardenberg11,09
Harderwijk12,72
Hardinxveld-Giessendam7,63
Harlingen10,3
Hattem8,06
Heemskerk9,18
Heemstede9,06
Heerde11,85
Heerenveen10,66
Heerlen14,03
Heeze-Leende9,39
Heiloo10,43
Hellendoorn9,58
Helmond9,88
Hendrik-Ido-Ambacht11,11
Hengelo12,47
HetHogeland13,11
Heumen9,93
Heusden10,51
Hillegom13,71
Hilvarenbeek7,49
Hilversum10,97
HoekscheWaard10,36
HofvanTwente9,49
HollandsKroon11,34
Hoogeveen11,64
Hoorn11,52
HorstaandeMaas10,96
Houten11,26
Huizen11,33
Hulst12,57
IJsselstein12,7
KaagenBraassem11,02
Kampen10,79
Kapelle13,98
Katwijk10,1
Kerkrade14,71
Koggenland9,54
KrimpenaandenIJssel16,67
Krimpenerwaard9,85
Laarbeek9,18
Landgraaf13,32
Landsmeer9,18
LandvanCuijk10,53
Lansingerland9,32
Laren9,16
Leeuwarden15,03
Leiden14,18
Leiderdorp14,4
Leidschendam-Voorburg11,82
Lelystad9,6
Leudal13,2
Leusden11,74
Lingewaard13,2
Lisse12,58
Lochem10,37
LoonopZand10,5
Lopik8,84
Losser10,82
Maasdriel10,53
Maasgouw12,73
Maashorst10,37
Maassluis4,91
Maastricht13,69
Medemblik10,22
Meerssen12,05
Meierijstad10,74
Meppel11,49
Middelburg12,25
Midden-Delfland8,49
Midden-Drenthe11,53
Midden-Groningen14,21
Moerdijk13,42
Molenlanden10,32
Montferland10,46
Montfoort7,82
MookenMiddelaar9,08
Neder-Betuwe10,4
Nederweert12,5
Nieuwegein12,46
Nieuwkoop10,88
Nijkerk9,9
Nijmegen11,38
Nissewaard12,51
Noardeast-Fryslân10,35
Noord-Beveland11,99
Noordenveld10,15
Noordoostpolder7,89
Noordwijk12,12
Nuenen,GerwenenNederwetten8,29
Nunspeet9,23
Oegstgeest12,57
Oirschot10,95
Oisterwijk9,16
Oldambt13,4
Oldebroek8,81
Oldenzaal10,6
Olst-Wijhe8,97
Ommen10,3
Oosterhout13,86
OostGelre12
Ooststellingwerf12,8
Oostzaan6,74
Opmeer7,89
Opsterland9,54
Oss13,94
OudeIJsselstreek14,82
Ouder-Amstel9,78
Oudewater8,11
Overbetuwe11,87
Papendrecht12,45
PeelenMaas9,36
Pekela13,54
Pijnacker-Nootdorp10,7
Purmerend9,24
Putten9,82
Raalte5,94
Reimerswaal10,27
Renkum13,76
Renswoude7,7
Reusel-DeMierden7,75
Rheden13,08
Rhenen8,37
Ridderkerk8,56
Rijssen-Holten10,21
Rijswijk11,13
Roerdalen12,74
Roermond12,49
Roosendaal12,6
Rotterdam8,08
Rozendaal9,63
Rucphen13,72
Schagen10,08
Scherpenzeel8,81
Schiedam5,25
Schiermonnikoog8,11
Schouwen-Duiveland10,42
Simpelveld11,1
Sint-Michielsgestel8,84
Sittard-Geleen15,01
Sliedrecht13,98
Sluis14,42
Smallingerland12,42
Soest11,91
Someren7,96
SonenBreugel10,69
Stadskanaal12,41
Staphorst5,12
StedeBroec10,58
Steenbergen11,86
Steenwijkerland9,14
Stein11,69
StichtseVecht10,54
Súdwest-Fryslân11,26
Terneuzen18,24
Terschelling10,96
Texel12,03
Teylingen11,73
Tholen10,97
Tiel21,33
Tilburg11,1
Tubbergen8,11
Twenterand10,58
Tynaarlo10,24
Tytsjerksteradiel10,31
Uitgeest8,67
Uithoorn9,2
Urk4,49
Utrecht12,28
UtrechtseHeuvelrug11,27
Vaals9,48
ValkenburgaandeGeul10,74
Valkenswaard9,84
Veendam16,62
Veenendaal14,67
Veere9,07
Veldhoven11,5
Velsen11,75
Venlo11,72
Venray11,19
Vijfheerenlanden9,39
Vlaardingen5,5
Vlieland5,56
Vlissingen13,76
Voerendaal7,04
VoorneaanZee7,74
Voorschoten10,46
Voorst8,24
Vught10,23
Waadhoeke10,79
Waalre11,21
Waalwijk11,13
Waddinxveen9,51
Wageningen11,65
Wassenaar9,22
Waterland9,46
Weert11,99
WestBetuwe11,37
Westerkwartier12,31
Westerveld10,05
Westervoort14,38
Westerwolde9,99
Westland10,05
WestMaasenWaal12,69
Weststellingwerf8,88
Wierden8,14
Wijchen11,93
Wijdemeren10,28
WijkbijDuurstede13,24
Winterswijk13,04
Woensdrecht12,49
Woerden10,2
Wormerland7,23
Woudenberg9,71
Zaanstad13,76
Zaltbommel10,61
Zandvoort8,4
Zeewolde13,32
Zeist14
Zevenaar13,43
Zoetermeer15,05
Zoeterwoude13,72
Zuidplas10,72
Zundert9,46
Zutphen13,68
Zwartewaterland6,95
Zwijndrecht14,04
Zwolle9,92

1.6.2 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Gemeente_naamaandeelJH (%)
's-Gravenhage1,01
's-Hertogenbosch1,25
AaenHunze1,52
Aalsmeer0,64
Aalten1,6
Achtkarspelen0,72
Alblasserdam1,58
Albrandswaard0
Alkmaar1,19
Almelo1,52
Almere1,42
Alphen-Chaam0
AlphenaandenRijn1,69
Altena0,76
Ameland0
Amersfoort3,09
Amstelveen1,19
Amsterdam1,85
Apeldoorn1,51
Arnhem1,22
Assen2,62
Asten0
Baarle-Nassau0
Baarn2,16
Barendrecht0,44
Barneveld0,74
Beek0
Beekdaelen0,47
Beesel2
Bergeijk3,91
Bergen(L.)0
Bergen(NH.)0
BergenDal1,02
BergenopZoom1,27
Berkelland0,54
Bernheze0,52
Best4,72
Beuningen1,14
Beverwijk0,88
Bladel3,47
Blaricum0
Bloemendaal1,05
Bodegraven-Reeuwijk1,52
Boekel0
Borger-Odoorn2,14
Borne1,1
Borsele1,11
Boxtel1,5
Breda0,46
Bronckhorst0,94
Brummen1,27
Brunssum1,27
Bunnik1,06
Bunschoten0,63
Buren2,23
CapelleaandenIJssel2,08
Castricum0,81
Coevorden1,27
Cranendonck4,19
Culemborg1,52
Dalfsen1,03
Dantumadiel1,16
DeBilt1,62
DeFryskeMarren0,87
Delft0,97
DenHelder1,88
DeRondeVenen0,56
Deurne0,53
Deventer0,98
DeWolden1,08
Diemen1,17
DijkenWaard0,61
Dinkelland0
Doesburg0
Doetinchem0,92
Dongen0
Dordrecht1,37
Drechterland0,94
Drimmelen0
Dronten0,58
Druten0,79
Duiven0,63
Echt-Susteren1,76
Edam-Volendam0,81
Ede0,97
Eemnes1,35
Eemsdelta2,07
Eersel1,9
Eijsden-Margraten0,65
Eindhoven3,28
Elburg0,77
Emmen2,04
Enkhuizen1,21
Enschede1,12
Epe1,05
Ermelo1,19
Etten-Leur1,09
Geertruidenberg0,65
Geldrop-Mierlo3,12
Gemert-Bakel0,52
Gennep0
GilzeenRijen0,65
Goeree-Overflakkee0,68
Goes1,35
Goirle0
GooiseMeren1,53
Gorinchem1,41
Gouda1,37
Groningen0,73
Gulpen-Wittem0
Haaksbergen1,02
Haarlem1,64
Haarlemmermeer1,18
Halderberge1,34
Hardenberg0,92
Harderwijk0,61
Hardinxveld-Giessendam1,4
Harlingen1,12
Hattem0
Heemskerk1,17
Heemstede0,99
Heerde1,02
Heerenveen1,01
Heerlen1,14
Heeze-Leende3,57
Heiloo0,69
Hellendoorn0,66
Helmond1,12
Hendrik-Ido-Ambacht0,54
Hengelo1,03
HetHogeland1,45
Heumen0
Heusden1,22
Hillegom1,31
Hilvarenbeek0
Hilversum1,57
HoekscheWaard0,62
HofvanTwente0,75
HollandsKroon1,15
Hoogeveen2,12
Hoorn1,34
HorstaandeMaas0,93
Houten1,34
Huizen1,26
Hulst0,64
IJsselstein1,39
KaagenBraassem1,16
Kampen0,87
Kapelle0
Katwijk0,7
Kerkrade1,17
Koggenland0,78
KrimpenaandenIJssel2,74
Krimpenerwaard1,09
Laarbeek1,13
Landgraaf1,36
Landsmeer1,9
LandvanCuijk0,42
Lansingerland0,84
Laren0
Leeuwarden1,82
Leiden0,65
Leiderdorp1,84
Leidschendam-Voorburg0,7
Lelystad1,24
Leudal3,87
Leusden0,95
Lingewaard0,73
Lisse1,33
Lochem0,67
LoonopZand0,83
Lopik1,61
Losser0
Maasdriel1,1
Maasgouw2,53
Maashorst0,52
Maassluis1,05
Maastricht0,52
Medemblik1,07
Meerssen1,22
Meierijstad0,85
Meppel2,03
Middelburg1,27
Midden-Delfland1,31
Midden-Drenthe1,46
Midden-Groningen1,59
Moerdijk1,15
Molenlanden1,22
Montferland0,63
Montfoort0,96
MookenMiddelaar0
Neder-Betuwe1,68
Nederweert3,42
Nieuwegein1,89
Nieuwkoop0,55
Nijkerk1,02
Nijmegen0,81
Nissewaard5,27
Noardeast-Fryslân1,1
Noord-Beveland0
Noordenveld1,66
Noordoostpolder0,87
Noordwijk1,12
Nuenen,GerwenenNederwetten3,97
Nunspeet0,97
Oegstgeest0,77
Oirschot2,6
Oisterwijk0,57
Oldambt1,77
Oldebroek0
Oldenzaal0,44
Olst-Wijhe0
Ommen0
Oosterhout0,85
OostGelre1,1
Ooststellingwerf1,19
Oostzaan0
Opmeer1,13
Opsterland0,62
Oss0,82
OudeIJsselstreek0,79
Ouder-Amstel1,89
Oudewater0
Overbetuwe1,19
Papendrecht1,1
PeelenMaas0,98
Pekela1,55
Pijnacker-Nootdorp0,87
Purmerend1,34
Putten0
Raalte0,75
Reimerswaal1,67
Renkum0,92
Renswoude0
Reusel-DeMierden2,29
Rheden1,31
Rhenen1,53
Ridderkerk1,14
Rijssen-Holten1,97
Rijswijk1,08
Roerdalen2,93
Roermond3,01
Roosendaal1,27
Rotterdam1,59
Rozendaal0
Rucphen2,11
Schagen1,32
Scherpenzeel1,28
Schiedam1,06
Schiermonnikoog0
Schouwen-Duiveland1,25
Simpelveld0
Sint-Michielsgestel0,47
Sittard-Geleen0,96
Sliedrecht1,3
Sluis0
Smallingerland1,68
Soest1,41
Someren0,73
SonenBreugel3,59
Stadskanaal1,34
Staphorst0,59
StedeBroec1,77
Steenbergen0,91
Steenwijkerland1,3
Stein0,65
StichtseVecht1,94
Súdwest-Fryslân1,42
Terneuzen1,31
Terschelling0
Texel0
Teylingen1,26
Tholen0,96
Tiel3,2
Tilburg0,56
Tubbergen0,56
Twenterand1,01
Tynaarlo1,61
Tytsjerksteradiel1,53
Uitgeest0
Uithoorn1,62
Urk0
Utrecht3,05
UtrechtseHeuvelrug1,47
Vaals0
ValkenburgaandeGeul0
Valkenswaard3,43
Veendam2,31
Veenendaal1,77
Veere0,79
Veldhoven3,74
Velsen1,29
Venlo1,95
Venray0,63
Vijfheerenlanden1,15
Vlaardingen1,36
Vlieland0
Vlissingen1,85
Voerendaal0
VoorneaanZee0,75
Voorschoten0,97
Voorst1,78
Vught0,97
Waadhoeke1,48
Waalre4,02
Waalwijk0,73
Waddinxveen1,25
Wageningen0,17
Wassenaar0,59
Waterland1,32
Weert4,32
WestBetuwe1,19
Westerkwartier1,5
Westerveld1,17
Westervoort1,07
Westerwolde1,47
Westland1,04
WestMaasenWaal0,74
Weststellingwerf0,79
Wierden0,77
Wijchen1,27
Wijdemeren1,58
WijkbijDuurstede1,4
Winterswijk1,95
Woensdrecht1,24
Woerden1,15
Wormerland0,76
Woudenberg2,48
Zaanstad3,06
Zaltbommel1,23
Zandvoort0
Zeewolde1,1
Zeist1,9
Zevenaar1,33
Zoetermeer0,78
Zoeterwoude0
Zuidplas1,07
Zundert0,67
Zutphen1,53
Zwartewaterland0,81
Zwijndrecht1,14
Zwolle0,92

1.6.3 Jeugdhulp bij 0 t/m 17-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek11,4
Alkmaar(Noord-Kennemerland)11,86
Amsterdam-Amstelland11,11
CentraalGelderland12,84
Drenthe11,57
Eemland12,17
Flevoland9,67
FoodValley10,41
Friesland(Fryslân)11,33
GooienVechtstreek10,6
Groningen12,77
Haaglanden11,89
Haarlemmermeer10,95
HollandRijnland12,25
IJmond(MiddenKennemerland)10,52
IJsselland9,35
KopvanNoord-Holland12,24
Lekstroom11,11
Midden-Brabant10,73
Midden-LimburgOost13,15
Midden-LimburgWest12,48
MiddenHolland10,83
MiddenIJssel/OostVeluwe11,44
Noord-Limburg11,21
Noord-Veluwe10,46
NoordoostBrabant10,98
RijkvanNijmegen11,28
Rijnmond8,52
Rivierenland12,85
Twente11,03
UtrechtStad12,28
UtrechtWest9,6
WestBrabantOost11,86
WestBrabantWest12,85
WestFriesland10,48
Zaanstreek-Waterland10,98
Zeeland12,91
Zuid-HollandZuid11,67
Zuid-Limburg13,19
ZuidKennemerland8,45
Zuidoost-Brabant9,84
ZuidoostUtrecht12,61

1.6.4 Jeugdhulp bij 18 t/m 22-jarigen
Jeugdzorgregios_naamstatcode
Achterhoek0,99
Alkmaar(Noord-Kennemerland)0,81
Amsterdam-Amstelland1,73
CentraalGelderland0,97
Drenthe1,89
Eemland2,29
Flevoland1,16
FoodValley1,13
Friesland(Fryslân)1,34
GooienVechtstreek1,45
Groningen1,1
Haaglanden0,96
Haarlemmermeer1,18
HollandRijnland1,03
IJmond(MiddenKennemerland)1,14
IJsselland0,91
KopvanNoord-Holland1,38
Lekstroom1,46
Midden-Brabant0,62
Midden-LimburgOost2,63
Midden-LimburgWest4,01
MiddenHolland1,26
MiddenIJssel/OostVeluwe1,33
Noord-Limburg1,29
Noord-Veluwe0,72
NoordoostBrabant0,85
RijkvanNijmegen0,87
Rijnmond1,6
Rivierenland1,7
Twente1,02
UtrechtStad3,05
UtrechtWest1,2
WestBrabantOost0,56
WestBrabantWest1,23
WestFriesland1,2
Zaanstreek-Waterland2,05
Zeeland1,21
Zuid-HollandZuid1,13
Zuid-Limburg0,77
ZuidKennemerland1,45
Zuidoost-Brabant2,75
ZuidoostUtrecht1,61

In relatie tot de bevolkingsomvang van de gemeente, werd de meeste jeugdhulp verleend in gemeenten met 100 tot 150 duizend inwoners (figuur 1.6.5). Van de jongeren tot en met 17 jaar uit die gemeenten ontving 12,2 procent jeugdhulp. Het percentage jongeren van 18 tot en met 22 jaar met jeugdhulp was het hoogst in de vier grote steden met meer dan 250 duizend inwoners.

1.6.5 Jeugdhulp naar gemeentegrootte
 0 tot en met 17 jaar (%)18 tot en met 22 jaar (%)
Totaal Nederland11,141,36
Gemeenten met:
Minder dan 5.000 inwoners8,29
5.000 tot 10.000 inwoners9,810,85
10.000 tot 20.000 inwoners9,911,3
20.000 tot 50.000 inwoners10,981,22
50.000 tot 100.000 inwoners11,31,34
100.000 tot 150.000 inwoners12,21,12
150.000 tot 250.000 inwoners11,351,4
250.000 inwoners of meer10,781,79

4) Gegevens over huishoudinkomen betreft de stand op 1 januari 2022. Dat is de meest recente datum waarop dit kenmerk beschikbaar is.
5) Voor alle huishoudkenmerken is de meest recent beschikbare informatie gebruikt. Voor ouders in het hetzelfde huishouden is dit de situatie op 1 januari 2023. WMO in huishouden is gebaseerd op twee databronnen over de ondersteuning in 2022 op grond van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO); de combinatie van deze bronnen is zo goed als volledig, alleen in enkele gemeenten ontbreekt de WMO waarvoor geen eigen bijdrage via CAK is betaald. GGZ in huishouden is een combinatie van of personen in het huishouden zorgkosten voor GGZ hebben gemaakt (2021) en of personen in het huishouden medicatie gebruikten vanwege psychische problemen (2022). Voor verdachte in het huishouden is gekeken of personen in het huishouden in de periode 2018-2022 zijn geregistreerd als verdachte, ongeacht het type misdrijf.
6) Volgens het woonplaatsbeginsel. Zie: https://vng.nl/artikelen/woonplaatsbeginsel-jeugdhulp.